Võlaõigusseadus IV

Ava otsing
  1. EESSÕNA
  2. KOMMENTAARIDE AUTORID
  3. KASUTATUD LÜHENDID
  4. 8. osa. TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUD
   1. 40. peatükk. MAKSEKÄSUND JA MAKSETEENUS
    1. 1. jagu. Maksekäsund
     1. § 703. Maksekäsund
     2. § 704. Maksekäsundi aktseptimine
     3. § 705. Maksekäsundi täitmine
     4. § 706. Maksekäsundi järgi soodustatud isiku teatamiskohustus
     5. § 707. Maksekäsundi tagasivõtmine
     6. § 708. Maksekäsundi lõppemise piirangud
    2. 2. jagu. Makseteenuse leping
     1. 1. jaotis. Üldsätted
      1. § 709. Makseteenuse leping ja sellega seotud mõisted
      2. § 710. Maksesüsteemidele juurdepääsu tagamise kohustus
      3. § 7101. Makseteenuse lepingu sõlmimise kohustus ja sellega seotud tingimused
      4. § 7102. Juurdepääs maksekontole
      5. § 711. Teave makseteenuse lepingu kohta
      6. § 7111. Teave ühekordse makseteenuse lepingu kohta
      7. § 7112. Tasu nõudmine teabe andmisel
      8. § 7113. Teave maksekontoga seotud makseteenuste kohta
      9. § 7114. Põhimakseteenuste eest võetavate tasude piirangud
      10. § 7115. Teave makseteenuse üleviimise kohta
      11. § 7116. Teave koos makseteenuse lepinguga pakutavate teenuste kohta
      12. § 712. [Kehtetu – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
      13. § 7121. Makseteenuse pakkuja või muu seaduses sätestatud kontopidaja kohustused finantstagatise andmisel
      14. § 713. Kande tegemine kontole
      15. § 714. Makseteenuse pakkuja arvestuse pidamise ja teavitamise kohustus
      16. § 715. – § 716. [Kehtetud –RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
      17. § 717. Intressi maksmise kohustus
      18. § 718. Konto hooldus- ja teenindustasu
      19. § 7181. Makstud tasude ülevaade
      20. § 719. Saladuse hoidmise kohustus
      21. § 7191. Makseteenuse lepingu muutmine
      22. § 720. Makseteenuse lepingu korraline ülesütlemine
      23. § 721. [Kehtetu – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
     2. 11. jaotis. Makseteenuse lepingu muutmine ja lõpetamine seoses makseteenuse üleviimisega.
      1. § 7211. Makseteenuse riigisisesele üleviimisele kohalduvad nõuded
      2. § 7212. Uue makseteenuse pakkuja kohustused
      3. § 7213. Endise makseteenuse pakkuja kohustused
      4. § 7214. Makseteenuse piiriülesele üleviimisele kohalduvad nõuded
      5. § 7215. Makseteenuse üleviimise eest võetavate tasude piirangud
     3. 2. jaotis. Makseteenuse lepingu täitmine
      1. § 722. – § 724. [Kehtetud – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
      2. § 7241. Makse autoriseerimine
      3. § 7242. Maksejuhise kättesaamine
      4. § 7243. Maksejuhise täitmisest keeldumine
      5. § 7244. Rahaliste vahendite kinnitamine ja piiramine
      6. § 7245. Makse algatamise teenuse ja kontoteabe teenuse osutamine
      7. § 7246. Makseteenuse pakkuja poolt turvalisuse nõuete rakendamine
      8. § 725. Ülekantav summa ja maksmisele kuuluvad tasud
      9. § 726. Maksejuhise tagasivõtmine
      10. § 727. Teave maksejuhise täitmise kohta makseteenuse lepingu alusel
      11. § 7271. Teave maksejuhise täitmise kohta ühekordse makseteenuse lepingu alusel
      12. § 728. Maksejuhise täitmise tähtaeg
      13. § 729. – § 733. [Kehtetud – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
     4. 3. jaotis. Vastutus
      1. § 7331. Makseteenuse pakkuja vastutus kordumatu tunnuse alusel tehtava maksetehingu korral
      2. § 7332. Makseteenuse pakkuja vastutus autoriseerimata maksete korral
      3. § 7333. Makseteenuse pakkuja vastutus täitmata ja valesti täidetud makse ning hilinenud täitmise korral
      4. § 7334. Tõendamiskoormis
      5. § 7335. Tagasinõudeõigus
      6. § 7336. Saaja poolt ja tema kaudu algatatud makse tagasimakse erisused
      7. § 7337. Kohustus klienti teavitada autoriseerimata maksetehingu ja valesti täidetud makse korral
      8. § 7338. Maksja vastutus seoses autoriseerimata maksetega
      9. § 7339. Vastutuse erisused ja vastutusest vabastamine
     5. 4. jaotis. Makseinstrumendiga seotud kohustused ning erisused seoses väikemaksevahendite ja e-rahaga
      1. § 73310. Makseinstrumendi omamisega seotud kohustused
      2. § 73311. Makseinstrumendi väljastamisega seotud kohustused
      3. § 73312. Erandid väikemaksevahendite ja e-raha suhtes
     6. 5. jaotis. Kohaldamisala ja kõrvalekalduvad kokkulepped
      1. § 73313. Sätete rikkumise keelamine
      2. § 73314. Sätete kohustuslikkus
    3. 3. jagu
    4. 4. jagu. Akreditiiviarveldus
     1. § 747. Akreditiiviarvelduse mõiste
     2. § 748. Akreditiivi tagasivõtmatus
     3. § 749. Akreditiivi täitmine
     4. § 750. Dokumentide vastuvõtmisest keeldumine
     5. § 751. Makseteenuse pakkuja vastutus akreditiivi tingimuste rikkumise eest
     6. § 752. Akreditiivi arvelduskulud
     7. § 753. Akreditiivi lõppemine
    5. 5. jagu. Inkassoarveldus
     1. § 754. Inkassoarvelduse mõiste
     2. § 755. Inkassojuhise täitmine
     3. § 756. Teatamiskohustus
     4. § 757. Vastutus
   2. 41. peatükk. Tervishoiuteenuse osutamise leping
    1. § 758. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu mõiste
    2. § 759. Lepingu sõlmimise erisused
    3. § 760. Lepingu sõlmimise kohustus
    4. § 761. Tasu maksmise kohustus
    5. § 762. Tervishoiuteenuse osutamine
    6. § 763. Üldtunnustamata meetodite kasutamine raviteenuse osutamisel
    7. § 764. Patsiendi teabe andmise kohustus
    8. § 765. Tervishoiuteenuse osutamine kõrvalise isiku juuresolekul
    9. § 766. Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus
    10. § 767. Tervishoiuteenuse osutamine otsustusvõimetule patsiendile
    11. § 768. Saladuse hoidmise kohustus
    12. § 769. Dokumenteerimiskohustus
    13. § 770. Tervishoiuteenuse osutaja vastutus
    14. § 771. Aegumistähtaeg
    15. § 772. Lepingu lõppemise erisused
    16. § 773. Sätete kohustuslikkus
   3. 42. peatükk. VEOLEPING
    1. 1. jagu. Kaubaveoleping
     1. 1. jaotis. Üldsätted
      1. § 774. Kaubaveolepingu mõiste
      2. § 775. Veokiri
      3. § 776. Veokirja tõenduslik tähendus
      4. § 777. Ohtlik veos
      5. § 778. Veose pakend ja tähistamine
      6. § 779. Laadimine
      7. § 780. Saatedokumendid
      8. § 781. Saatja vastutus
      9. § 782. Veolepingu ülesütlemine saatja poolt
      10. § 783. Mittetäielik veos
      11. § 784. Vedaja õigused mõistliku pealelaadimistähtaja ületamisel
      12. § 785. Juhised veose kohta
      13. § 786. Vedamis- ja üleandmistakistus
      14. § 787. Tasu maksmine
      15. § 788. Saaja õigused ja maksmise kohustus
      16. § 789. Lunaraha
      17. § 790. Veotähtaeg
      18. § 791. Veose kaotsiminek ja leidmine
      19. § 792. Vastutus veose kaotsimineku, kahjustumise või veotähtaja ületamise eest
      20. § 793. Vastutusest vabanemine
      21. § 794. Veose väärtuse hüvitamine
      22. § 795. Vastutuse piirmäär
      23. § 796. Muude kulude hüvitamine
      24. § 797. Muud kui lepingust tulenevad nõuded
      25. § 798. Vastutuse piirangute äralangemine
      26. § 799. Töötaja vastutus
      27. § 800. Vedaja ja tegeliku vedaja vastutus
      28. § 801. Kahjust teatamine
      29. § 802. Nõuete aegumine
      30. § 803. Pandiõigus
      31. § 804. Järjestikune vedamine
      32. § 805. Mitme pandiõiguse järjekohad
      33. § 806. Lastikiri
      34. § 807. Veose üleandmine lastikirja tagastamise vastu
      35. § 808. Veose väljanõudmise õigus lastikirja alusel
      36. § 809. Sätete kohustuslikkus
     2. 2. jaotis. Kolimine
      1. § 810. Vedaja kohustused
      2. § 811. Veokiri ja teavitamine
      3. § 812. Saatja vastutuse piirmäär
      4. § 813. Vastutusest vabanemine
      5. § 814. Vedaja vastutuse piirmäär
      6. § 815. Kahjust teatamise tähtaeg
      7. § 816. Vastutuse piirangute kohaldamatus
      8. § 817. Sätete kohustuslikkus
     3. 3. jaotis . Vedamine erinevate sõidukitega
      1. § 818. Kombineeritud veoleping
      2. § 819. Teadaolev kahju tekitamise koht
      3. § 820. Kahjust teatamine
      4. § 821. Nõuete aegumine
      5. § 822. Kombineeritud kolimisleping
      6. § 823. Sätete kohaldamine
    2. 2. jagu. Reisijaveoleping
     1. 1. jaotis. Üldsätted
      1. § 824. Reisijaveoleping
      2. § 825. Tellimusveoleping
      3. § 826. Pagas
      4. § 827. Veotähtaeg
      5. § 828. Vedamise kestus
      6. § 829. Vedaja vastutus sõiduki õigeaegse ette andmata jätmise eest
      7. § 830. Vedaja kohustus hüvitada kahju
      8. § 831. Kahjust teatamine
      9. § 832. Sõiduki ja selle juhi puudused
      10. § 833. Vedaja vastutuse välistamine
      11. § 834. Vedaja vastutuse piiramine
      12. § 835. Vastutuse piirmäär mitme võlgniku korral
      13. § 836. Vedaja ja tegeliku vedaja solidaarvastutus
      14. § 837. Vastutuse piirangute äralangemine
      15. § 838. Muud kui lepingust tulenevad nõuded
      16. § 839. Töötajate vastutus
      17. § 840. Reisija kohustused
      18. § 841. Reisija vastutus
      19. § 842. Teise lepingupoole vastutus
      20. § 843. Pagasi vedamisele kohaldatavad sätted
      21. § 844. Lepingu lõppemine reisija lahkumisel
      22. § 845. Teise lepingupoole ülesütlemisõigus
      23. § 846. Vedaja nime ja elu- või asukoha märkimise kohustus
     2. 2. jaotis. Reisijavedu ühissõidukis
      1. § 847. Ühistransport
      2. § 848. Vedamise kohustus
      3. § 849. Reisijatele soodustuste tagamine
     3. 3. jaotis. Kombineeritud reisijaveoleping
      1. § 851. Teadaolev kahju tekitamise koht
      2. § 852. Kahjust teatamine
     4. 4. jaotis. Jao sätete kohustuslikkus
   4. 43. peatükk. EKSPEDEERIMISLEPING
    1. § 854. Ekspedeerimislepingu mõiste
    2. § 855. Vedamise korraldamine
    3. § 856. Saatja kohustused
    4. § 857. Tasu maksmine
    5. § 858. Teavitamis- ja väljaandmiskohustus
    6. § 859. Ekspedeerija asumine vedaja asemele
    7. § 860. Mitme veose ühine vedamine
    8. § 861. Ekspedeerija vastutus
    9. § 862. Nõuete aegumine
    10. § 863. Pandiõigus
    11. § 864. Järgnev ekspedeerija
    12. § 865. Sätete kohustuslikkus
   5. 44. peatükk. PAKETTREISILEPING JA SEOTUD REISIKORRALDUSTEENUSED.
    1. § 866. Pakettreisilepingu mõiste
    2. § 8661. Sätete kohaldamine
    3. § 867. Lepingueelne teave pakettreisilepingu korral
    4. § 8671. Lepingueelne teave seotud reisikorraldusteenuste korral
    5. § 868. Reisija teavitamine enne lepingu sõlmimist
    6. § 869. Lepinguline teave pakettreisilepingu korral
    7. § 870. Reisija teavitamine enne reisi algust
    8. § 8701. Tõendamiskoormis
    9. § 871. Reisitasu muutmine
    10. § 872. Reisija õigused lepingu muutmise korral
    11. § 873. Pakettreisilepingu ülevõtmine
    12. § 874. Lepingust taganemine enne reisi algust
    13. § 875. Abinõud lepingu rikkumise korral
    14. § 876. Lepingu ülesütlemine reisija poolt
    15. § 877. Reisikorraldaja vastutus
    16. § 8771. Vastutus broneerimisvigade eest
    17. § 878. Vastutuse piiramise ja välistamise keeld
    18. § 8781. Abi andmise kohustus
    19. § 8782. Võimalus võtta reisikorraldajaga vahendaja kaudu ühendust
    20. § 879. Lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu
    21. § 880. Sätete kohaldamine
    22. § 881. Sätete rikkumise keelamine
    23. § 882. Sätete kohustuslikkus
   6. 45. peatükk. HOIULEPING
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 883. Hoiulepingu mõiste
     2. § 884. Hoiutasu
     3. § 885. Vastutus tasuta hoidmise puhul
     4. § 886. Asja kasutamine ja edasiandmine kolmandale isikule
     5. § 887. Hoidmise viisi muutmine
     6. § 888. Hoidjale põhjustatud kulude ja kahju hüvitamine
     7. § 889. Hoiuleandja õigus asi tagasi nõuda
     8. § 890. Hoidja õigus nõuda asja tagasivõtmist
     9. § 891. Tagastamise tingimused
     10. § 892. Kasu väljaandmine
     11. § 893. Hoiuleandjate või hoidjate paljusus
     12. § 894. Hoiutasu maksmise tingimused
     13. § 895. Kolmandate isikute õigused
     14. § 896. Raha ja muude asendatavate asjade hoidmine
    2. 2. jagu. Laoleping
     1. § 897. Laoleping
     2. § 898. Hoiuleandja kohustused
     3. § 899. Kahju ja kulude hüvitamine
     4. § 900. Ladustatud asjade segamine
     5. § 901. Saadetud asja vastuvõtmine
     6. § 902. Asja säilitamine
     7. § 903. Asja kindlustamine ja ladustamine kolmanda isiku juures
     8. § 904. Laolepingu ülesütlemine ja ladustamise kestus
     9. § 905. Vastutus asja kaotsimineku või kahjustumise eest
     10. § 906. Nõuete aegumine
     11. § 907. Hoidja pandiõigus
     12. § 908. Laokiri
     13. § 909. Laokirja õiguslik tähendus
     14. § 910. Asja väljaandmine laokirja tagastamise vastu
    3. 3. jagu. Asja hoidmine majutusettevõttes
     1. § 911. Majutusettevõtte pidaja vastutus
     2. § 912. Vastutuse piirangud
     3. § 913. Majutusettevõtte pidaja vastutuse ulatus
     4. § 914. Kahju hüvitamise nõudeõiguse lõppemine
     5. § 915. Majutusettevõtte pidaja pandiõigus
     6. § 916. Sätete kohustuslikkus
  5. 9. osa. VÄÄRTPABERID
   1. 46. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 917. Väärtpaberi mõiste
    2. § 9171. Väärtpaberite pantimine finantstagatise seadmise korral
    3. § 918. Väärtpaberite liigid
    4. § 919. Väärtpaberist tuleneva kohustuse täitmine
    5. § 920. Väärtpaberi alusel kohustatud isiku vastuväidete piirangud
    6. § 921. Väärtpaberi üleandmine
    7. § 922. Väärtpaberi liigi muutmine
    8. § 923. Väärtpaberi hävimine või kaotsiminek
    9. § 924. Väärtpaberist tuleneva nõude aegumistähtaeg
   2. 47. peatükk. VEKSEL
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 925. Käskveksel
     2. § 926. Lihtveksel
     3. § 927. Veksli vormipuudused
     4. § 928. Vekslikohuslane
     5. § 929. Lubatavad maksetähtpäevad
     6. § 930. Näitveksel
     7. § 931. Näitaegkäskveksel
     8. § 932. Näitaeglihtveksel
     9. § 933. Veksli järgi intressi maksmine
     10. § 934. Allkirja kehtivus
     11. § 935. Vekslile esindusõiguseta alla kirjutamine
     12. § 936. Käskveksli eksemplarid
     13. § 937. Veksli väljaandja vastutus
     14. § 938. Vekslist tulenevate nõuete aegumistähtaeg
     15. § 939. Alusetu rikastumine
    2. 2. jagu. Veksli üleandmine
     1. § 940. Veksli üleantavus
     2. § 941. Üleandepealdis
     3. § 942. Blankopealdis
     4. § 943. Veksli omaniku õiguste tõendamine
     5. § 944. Üleandepealdise tegija vastutus
     6. § 945. Volituspealdis
     7. § 946. Pantimispealdis
     8. § 947. Järelpealdis
    3. 3. jagu. Vekslikäendus
     1. § 948. Vekslikäendus
     2. § 949. Vekslikäendaja vastutus
    4. 4. jagu. Käskveksli aktseptimine
     1. § 950. Aktseptimiseks esitamine
     2. § 951. Aktseptimise õiguslikud tagajärjed
     3. § 952. Aktseptimiseks esitamise tähtaeg
     4. § 953. Aktseptimiseks esitamise keeld
     5. § 954. Aktsepti vorm
     6. § 955. Aktsepti piirangud
     7. § 956. Veksli maksja tegevus-, elu- või asukohast erinev maksekoht
     8. § 957. Aktsepti mahatõmbamine
    5. 5. jagu. Veksli lunastamine
     1. § 958. Lunastamiseks esitamine
     2. § 959. Veksli üleandmine ja osaline lunastamine
     3. § 960. Lunastamise tagajärjed
     4. § 961. Hoiustamine
    6. 6. jagu. Veksli protestimine
     1. § 962. Veksli protestimise mõiste
     2. § 963. Protestimisest vabastamine
     3. § 964. Protestimise tähtajad
     4. § 965. Protesti sisu
     5. § 966. Protesti vorm
     6. § 967. Protest mitme isiku või korduvalt sama isiku vastu
     7. § 968. Veksli lunastamine protesti koostajale
     8. § 969. Protesti ärakirjad
    7. 7. jagu. Nõuded veksli aktseptimata ja lunastamata jätmise korral
     1. § 970. Veksli omaniku nõuded veksli lunastamata jätmise korral
     2. § 971. Nõude esitamine enne maksetähtpäeva
     3. § 972. Aktseptimisest ja maksmisest keeldumisest teatamine
     4. § 973. Vekslikohuslaste solidaarvastutus
     5. § 974. Veksli lunastanud vekslikohuslase nõudeõigus
     6. § 975. Veksli üleandmine
     7. § 976. Nõue käskveksli osalisel aktseptimisel
     8. § 977. Tähtaegade järgimata jätmise tagajärjed
     9. § 978. Tähtaegade järgimata jätmine vääramatu jõu tõttu
   3. 48. peatükk. TŠEKK
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 979. Tšekk
     2. § 980. Tšeki vormipuudused
     3. § 981. Tšeki maksja
     4. § 982. Maksesaaja
     5. § 983. Tšekikohuslased
     6. § 984. Intressimärke kehtetus
     7. § 985. Tšeki väljaandja vastutus
     8. § 986. Veksli sätete kohaldamine
    2. 2. jagu. Tšeki üleandmine
     1. § 987. Üleandmise viisid
     2. § 988. Üleandepealdise tegija vastutus
     3. § 989. Tšeki heauskse omandamise välistamine
     4. § 990. Järelpealdis
    3. 3. jagu . Lunastamine
     1. § 991. Lunastamine
     2. § 992. Lunastamiseks esitamise tähtaeg
     3. § 993. Tšeki aktseptimine ja lunastamise kohustus
     4. § 994. Tšeki tühistamine
     5. § 995. Tšeki lunastamise keelamine
     6. § 996. Väljaandja surm ja tema piiratult teovõimeliseks muutumine
     7. § 997. Üleandepealdiste kontrollimine
     8. § 998. Tšeki väljaandja konto debiteerimise piirangud tšeki lunastamise puhul
     9. § 999. Arveldustšekk
    4. 4. jagu . Nõuded tšeki lunastamata jätmise korral
     1. § 1000. Tšeki omaniku nõuded tšeki lunastamata jätmise korral
     2. § 1001. Protestimise tähtaeg
     3. § 1002. Tähtaegade järgimata jätmine vääramatu jõu tõttu
     4. § 1003. Tšekist tulenevate nõuete aegumistähtaeg
     5. § 1004. Alusetust rikastumisest tulenevad nõuded
  6. 10. osa. LEPINGUVÄLISED KOHUSTUSED
   1. 49. peatükk. TASU AVALIK LUBAMINE
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 1005. Tasu avalik lubamine
     2. § 1006. Tasulubaduse tagasivõtmine või selle tingimuste muutmine
     3. § 1007. Teo tegemine mitme isiku poolt eraldi
     4. § 1008. Mitme isiku ühine osalemine teo tegemisel
    2. 2. jagu. Konkurss
     1. § 1009. Konkursi tingimused
     2. § 1010. Pakkumise tagasivõtmine ja muutmine
     3. § 1011. Pakkumisega seotud kulutuste hüvitamine
     4. § 1012. Konkursi kohta tehtud otsus
     5. § 1013. Õiguste üleandmise nõue
   2. 50. peatükk. ASJA ETTENÄITAMINE
    1. § 1014. Asja ettenäitamise nõue
    2. § 1015. Dokumendiga tutvumine
    3. § 1016. Asja või dokumendi ettenäitamise koht
    4. § 1017. Riisiko ja kulud
   3. 51. peatükk. KÄSUNDITA ASJAAJAMINE
    1. § 1018. Käsundita asjaajamise mõiste
    2. § 1019. Käsundita asjaajaja eksimus soodustatu isikus
    3. § 1020. Soodustatu teavitamine
    4. § 1021. Väljaandmiskohustus
    5. § 1022. Käsundita asjaajaja hoolsus
    6. § 1023. Kulutuste hüvitamine ja tasu maksmine
    7. § 1024. Mittenõuetekohane asjaajamine
    8. § 1025. Kahju hüvitamine käsundita asjaajajale
    9. § 1026. Asjaajamine enda huvides
   4. 52. peatükk. ALUSETU RIKASTUMINE
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 1027. Alusetu rikastumise mõiste
    2. 2. jagu. Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmine
     1. § 1028. Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmise alused
     2. § 1029. Võlausaldaja korraldusena kolmandale isikule üleantu tagasinõudmine
     3. § 1030. Kolmanda isiku kasuks sõlmitud lepingu täitmisena üleantu tagasinõudmise erisused
     4. § 1031. Üleantu tagasinõudmise erisused nõude loovutamisel
     5. § 1032. Nõude ulatus
     6. § 1033. Nõude ulatus rikastumise äralangemise korral
     7. § 1034. Nõude esitamise piirangud vastastikuse lepingu tühisuse korral
     8. § 1035. Saaja vastutus üleandmise aluse puudumisest teadmise korral
     9. § 1036. Väljaandmisnõue kolmanda isiku vastu
    3. 3. jagu. Hüvitamine õiguse rikkumise korral
     1. § 1037. Väärtuse hüvitamise nõue õiguse rikkumise korral
     2. § 1038. Väärtuse hüvitamise kohustuse piirangud
     3. § 1039. Pahauskse rikkuja vastutus
     4. § 1040. Tasuta käsutustehingu alusel üleantu tagasinõudmine
    4. 4. jagu. Teise isiku kasuks tehtud kulutuste hüvitamine
     1. § 1041. Teise isiku kohustuse täitmisest tulenev nõue
     2. § 1042. Kulutuste hüvitamise nõue
   5. 53. peatükk. KAHJU ÕIGUSVASTANE TEKITAMINE
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 1043. Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamine
     2. § 1044. Muul alusel esitatavad nõuded
     3. § 1045. Kahju tekitamise õigusvastasus
     4. § 1046. Isiklike õiguste kahjustamise õigusvastasus
     5. § 1047. Ebaõigete andmete avaldamise õigusvastasus
     6. § 1048. Asjatundja ebaõige arvamuse õigusvastasus
     7. § 1049. Majandus- või kutsetegevuse seiskamise õigusvastasus
     8. § 1050. Süü vastutuse alusena
     9. § 1051. Vastutuse välistamise või piiramise lubamatus
     10. § 1052. Vastutuse piirangud
     11. § 1053. Vastutus laste ja hoolduse alla antud isikute tekitatud kahju eest
     12. § 1054. Vastutus teise isiku eest
     13. § 1055. Kahju tekitava tegevuse keelamine
    2. 2. jagu. Vastutus suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest
     1. § 1056. Vastutus suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest
     2. § 1057. Mootorsõiduki valdaja vastutus
     3. § 1058. Ohtliku ehitise või asja omaniku vastutus
     4. § 1059. Vastutus ehitise eest
     5. § 1060. Loomapidaja vastutus
    3. 3. jagu. Vastutus puudusega toote eest
     1. § 1061. Tootja vastutus
     2. § 1062. Tootja
     3. § 1063. Toode
     4. § 1064. Tootja vabanemine vastutusest
     5. § 1065. Kannatanu tõendamiskohustus
     6. § 1066. Nõuete aegumine ja lõppemine
     7. § 1067. Sätete kohustuslikkus
  7. KIRJANDUS
  8. RIIGIKOHTU LAHENDID
  9. EUROOPA KOHTU OTSUSED
  10. EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID
  11. MUUD KASUTATUD ALLIKAD