Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

MUUD KASUTATUD ALLIKAD

1.Commentary on UCP 600. – ICC Publication No. 680, 2007 edition.
2.Deutscher Bundestag: Drucksache 13/8445.
3.Eesti Panga selgitus: [Link].
4.Eesti rahvusvahelise kontonumbri standardid: [Link].
5.Euroopa Keskpanga selgitus: [Link].
6.Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. – ELT C 326, 26.10.2012, lk 47–390.
7.Finantsinspektsiooni juhend. Tüüpliste makseteenuste loetelu: [Link].
8.ICC Banking Commission Opinion R 505, [Link] (01.12.2019).
9.ICC. The Use of Drafts Under Documentary Credit, [Link].
10.ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500). – ICC Publication No. 500, 1993 edition.
11.ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). – ICC Publication No. 600, 2006 edition.
12.ICC Uniform Rules for Collections (URC 522). – ICC Publication No. 522, 1995 edition.
13.ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758), 2010 revision.
14.International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under UCP 600. – ISBP ICC Publication No. 745E, 2013 edition.
15.Justiitsministri 21.02.2018 määrus nr 9 „Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine”. – RT I, 28.02.2018, 1.
16.Kohtujurist J.Kokotti ettepanek 28.04.2018 kohtuasjas C‑176/17, Profi Credit Polska, ECLI:EU:C:2018:293.
17.Konventsioon majutusettevõtja pidaja vastutuse kohta külaliste poolt majutusettevõttesse toodud asjade eest, allkirjastatud Pariisis 17.12.1962. Konventsiooni tekst ja info konventsiooniga liitumise kohta [Link].
18.Pangaliidu soovitus kontoväljavõtte koostamiseks: [Link].
19.Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR). – RT II 1995, 3, 12.
20.Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS). – RT II 2004, 14, 53.
21.Rahvusvahelise raudteeveo konventsioon (COTIF) ning selle lisad A ja B „Reisijate ja pagasi rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed reeglid“ (CIV) ja „Kaupade rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed reeglid“ (CIM). – RT II 2004, 13, 52.
22.Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon (Montreali konventsioon). – RT II 2003, 7, 24.
23.Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods By Rail, RID. Kättesaadav: [Link]
24.Reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsioon. – RT II 2002, 21, 92.
25.Saksamaa Liitvabariigi Ülemkohtu 13.07.2000 otsus CMR art 17 kohta, kohtuasja nr I ZR 156/98.
26.Raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri (2015), [Link].
27.Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri (2008), [Link].
28.Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (492 SE) algteksti seletuskiri 07.01.2020, [Link].
29.Varssavi konventsiooni täiendav, lepinguvälise vedaja teostatavate rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsioon. – RT II 1998, 2–4, 7.
30.Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 321 SE seletuskiri: [Link].

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin