Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

8. osa. TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUD


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 40. peatükk. MAKSEKÄSUND JA MAKSETEENUS
   1. 1. jagu. Maksekäsund
    1. § 703. Maksekäsund
    2. § 704. Maksekäsundi aktseptimine
    3. § 705. Maksekäsundi täitmine
    4. § 706. Maksekäsundi järgi soodustatud isiku teatamiskohustus
    5. § 707. Maksekäsundi tagasivõtmine
    6. § 708. Maksekäsundi lõppemise piirangud
   2. 2. jagu. Makseteenuse leping
    1. 1. jaotis. Üldsätted
     1. § 709. Makseteenuse leping ja sellega seotud mõisted
     2. § 710. Maksesüsteemidele juurdepääsu tagamise kohustus
     3. § 7101. Makseteenuse lepingu sõlmimise kohustus ja sellega seotud tingimused
     4. § 7102. Juurdepääs maksekontole
     5. § 711. Teave makseteenuse lepingu kohta
     6. § 7111. Teave ühekordse makseteenuse lepingu kohta
     7. § 7112. Tasu nõudmine teabe andmisel
     8. § 7113. Teave maksekontoga seotud makseteenuste kohta
     9. § 7114. Põhimakseteenuste eest võetavate tasude piirangud
     10. § 7115. Teave makseteenuse üleviimise kohta
     11. § 7116. Teave koos makseteenuse lepinguga pakutavate teenuste kohta
     12. § 712. [Kehtetu – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
     13. § 7121. Makseteenuse pakkuja või muu seaduses sätestatud kontopidaja kohustused finantstagatise andmisel
     14. § 713. Kande tegemine kontole
     15. § 714. Makseteenuse pakkuja arvestuse pidamise ja teavitamise kohustus
     16. § 715. – § 716. [Kehtetud –RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
     17. § 717. Intressi maksmise kohustus
     18. § 718. Konto hooldus- ja teenindustasu
     19. § 7181. Makstud tasude ülevaade
     20. § 719. Saladuse hoidmise kohustus
     21. § 7191. Makseteenuse lepingu muutmine
     22. § 720. Makseteenuse lepingu korraline ülesütlemine
     23. § 721. [Kehtetu – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
    2. 11. jaotis. Makseteenuse lepingu muutmine ja lõpetamine seoses makseteenuse üleviimisega.
     1. § 7211. Makseteenuse riigisisesele üleviimisele kohalduvad nõuded
     2. § 7212. Uue makseteenuse pakkuja kohustused
     3. § 7213. Endise makseteenuse pakkuja kohustused
     4. § 7214. Makseteenuse piiriülesele üleviimisele kohalduvad nõuded
     5. § 7215. Makseteenuse üleviimise eest võetavate tasude piirangud
    3. 2. jaotis. Makseteenuse lepingu täitmine
     1. § 722. – § 724. [Kehtetud – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
     2. § 7241. Makse autoriseerimine
     3. § 7242. Maksejuhise kättesaamine
     4. § 7243. Maksejuhise täitmisest keeldumine
     5. § 7244. Rahaliste vahendite kinnitamine ja piiramine
     6. § 7245. Makse algatamise teenuse ja kontoteabe teenuse osutamine
     7. § 7246. Makseteenuse pakkuja poolt turvalisuse nõuete rakendamine
     8. § 725. Ülekantav summa ja maksmisele kuuluvad tasud
     9. § 726. Maksejuhise tagasivõtmine
     10. § 727. Teave maksejuhise täitmise kohta makseteenuse lepingu alusel
     11. § 7271. Teave maksejuhise täitmise kohta ühekordse makseteenuse lepingu alusel
     12. § 728. Maksejuhise täitmise tähtaeg
     13. § 729. – § 733. [Kehtetud – RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]
    4. 3. jaotis. Vastutus
     1. § 7331. Makseteenuse pakkuja vastutus kordumatu tunnuse alusel tehtava maksetehingu korral
     2. § 7332. Makseteenuse pakkuja vastutus autoriseerimata maksete korral
     3. § 7333. Makseteenuse pakkuja vastutus täitmata ja valesti täidetud makse ning hilinenud täitmise korral
     4. § 7334. Tõendamiskoormis
     5. § 7335. Tagasinõudeõigus
     6. § 7336. Saaja poolt ja tema kaudu algatatud makse tagasimakse erisused
     7. § 7337. Kohustus klienti teavitada autoriseerimata maksetehingu ja valesti täidetud makse korral
     8. § 7338. Maksja vastutus seoses autoriseerimata maksetega
     9. § 7339. Vastutuse erisused ja vastutusest vabastamine
    5. 4. jaotis. Makseinstrumendiga seotud kohustused ning erisused seoses väikemaksevahendite ja e-rahaga
     1. § 73310. Makseinstrumendi omamisega seotud kohustused
     2. § 73311. Makseinstrumendi väljastamisega seotud kohustused
     3. § 73312. Erandid väikemaksevahendite ja e-raha suhtes
    6. 5. jaotis. Kohaldamisala ja kõrvalekalduvad kokkulepped
     1. § 73313. Sätete rikkumise keelamine
     2. § 73314. Sätete kohustuslikkus
   3. 3. jagu
   4. 4. jagu. Akreditiiviarveldus
    1. § 747. Akreditiiviarvelduse mõiste
    2. § 748. Akreditiivi tagasivõtmatus
    3. § 749. Akreditiivi täitmine
    4. § 750. Dokumentide vastuvõtmisest keeldumine
    5. § 751. Makseteenuse pakkuja vastutus akreditiivi tingimuste rikkumise eest
    6. § 752. Akreditiivi arvelduskulud
    7. § 753. Akreditiivi lõppemine
   5. 5. jagu. Inkassoarveldus
    1. § 754. Inkassoarvelduse mõiste
    2. § 755. Inkassojuhise täitmine
    3. § 756. Teatamiskohustus
    4. § 757. Vastutus
  2. 41. peatükk. Tervishoiuteenuse osutamise leping
   1. § 758. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu mõiste
   2. § 759. Lepingu sõlmimise erisused
   3. § 760. Lepingu sõlmimise kohustus
   4. § 761. Tasu maksmise kohustus
   5. § 762. Tervishoiuteenuse osutamine
   6. § 763. Üldtunnustamata meetodite kasutamine raviteenuse osutamisel
   7. § 764. Patsiendi teabe andmise kohustus
   8. § 765. Tervishoiuteenuse osutamine kõrvalise isiku juuresolekul
   9. § 766. Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus
   10. § 767. Tervishoiuteenuse osutamine otsustusvõimetule patsiendile
   11. § 768. Saladuse hoidmise kohustus
   12. § 769. Dokumenteerimiskohustus
   13. § 770. Tervishoiuteenuse osutaja vastutus
   14. § 771. Aegumistähtaeg
   15. § 772. Lepingu lõppemise erisused
   16. § 773. Sätete kohustuslikkus
  3. 42. peatükk. VEOLEPING
   1. 1. jagu. Kaubaveoleping
    1. 1. jaotis. Üldsätted
     1. § 774. Kaubaveolepingu mõiste
     2. § 775. Veokiri
     3. § 776. Veokirja tõenduslik tähendus
     4. § 777. Ohtlik veos
     5. § 778. Veose pakend ja tähistamine
     6. § 779. Laadimine
     7. § 780. Saatedokumendid
     8. § 781. Saatja vastutus
     9. § 782. Veolepingu ülesütlemine saatja poolt
     10. § 783. Mittetäielik veos
     11. § 784. Vedaja õigused mõistliku pealelaadimistähtaja ületamisel
     12. § 785. Juhised veose kohta
     13. § 786. Vedamis- ja üleandmistakistus
     14. § 787. Tasu maksmine
     15. § 788. Saaja õigused ja maksmise kohustus
     16. § 789. Lunaraha
     17. § 790. Veotähtaeg
     18. § 791. Veose kaotsiminek ja leidmine
     19. § 792. Vastutus veose kaotsimineku, kahjustumise või veotähtaja ületamise eest
     20. § 793. Vastutusest vabanemine
     21. § 794. Veose väärtuse hüvitamine
     22. § 795. Vastutuse piirmäär
     23. § 796. Muude kulude hüvitamine
     24. § 797. Muud kui lepingust tulenevad nõuded
     25. § 798. Vastutuse piirangute äralangemine
     26. § 799. Töötaja vastutus
     27. § 800. Vedaja ja tegeliku vedaja vastutus
     28. § 801. Kahjust teatamine
     29. § 802. Nõuete aegumine
     30. § 803. Pandiõigus
     31. § 804. Järjestikune vedamine
     32. § 805. Mitme pandiõiguse järjekohad
     33. § 806. Lastikiri
     34. § 807. Veose üleandmine lastikirja tagastamise vastu
     35. § 808. Veose väljanõudmise õigus lastikirja alusel
     36. § 809. Sätete kohustuslikkus
    2. 2. jaotis. Kolimine
     1. § 810. Vedaja kohustused
     2. § 811. Veokiri ja teavitamine
     3. § 812. Saatja vastutuse piirmäär
     4. § 813. Vastutusest vabanemine
     5. § 814. Vedaja vastutuse piirmäär
     6. § 815. Kahjust teatamise tähtaeg
     7. § 816. Vastutuse piirangute kohaldamatus
     8. § 817. Sätete kohustuslikkus
    3. 3. jaotis . Vedamine erinevate sõidukitega
     1. § 818. Kombineeritud veoleping
     2. § 819. Teadaolev kahju tekitamise koht
     3. § 820. Kahjust teatamine
     4. § 821. Nõuete aegumine
     5. § 822. Kombineeritud kolimisleping
     6. § 823. Sätete kohaldamine
   2. 2. jagu. Reisijaveoleping
    1. 1. jaotis. Üldsätted
     1. § 824. Reisijaveoleping
     2. § 825. Tellimusveoleping
     3. § 826. Pagas
     4. § 827. Veotähtaeg
     5. § 828. Vedamise kestus
     6. § 829. Vedaja vastutus sõiduki õigeaegse ette andmata jätmise eest
     7. § 830. Vedaja kohustus hüvitada kahju
     8. § 831. Kahjust teatamine
     9. § 832. Sõiduki ja selle juhi puudused
     10. § 833. Vedaja vastutuse välistamine
     11. § 834. Vedaja vastutuse piiramine
     12. § 835. Vastutuse piirmäär mitme võlgniku korral
     13. § 836. Vedaja ja tegeliku vedaja solidaarvastutus
     14. § 837. Vastutuse piirangute äralangemine
     15. § 838. Muud kui lepingust tulenevad nõuded
     16. § 839. Töötajate vastutus
     17. § 840. Reisija kohustused
     18. § 841. Reisija vastutus
     19. § 842. Teise lepingupoole vastutus
     20. § 843. Pagasi vedamisele kohaldatavad sätted
     21. § 844. Lepingu lõppemine reisija lahkumisel
     22. § 845. Teise lepingupoole ülesütlemisõigus
     23. § 846. Vedaja nime ja elu- või asukoha märkimise kohustus
    2. 2. jaotis. Reisijavedu ühissõidukis
     1. § 847. Ühistransport
     2. § 848. Vedamise kohustus
     3. § 849. Reisijatele soodustuste tagamine
    3. 3. jaotis. Kombineeritud reisijaveoleping
     1. § 851. Teadaolev kahju tekitamise koht
     2. § 852. Kahjust teatamine
    4. 4. jaotis. Jao sätete kohustuslikkus
  4. 43. peatükk. EKSPEDEERIMISLEPING
   1. § 854. Ekspedeerimislepingu mõiste
   2. § 855. Vedamise korraldamine
   3. § 856. Saatja kohustused
   4. § 857. Tasu maksmine
   5. § 858. Teavitamis- ja väljaandmiskohustus
   6. § 859. Ekspedeerija asumine vedaja asemele
   7. § 860. Mitme veose ühine vedamine
   8. § 861. Ekspedeerija vastutus
   9. § 862. Nõuete aegumine
   10. § 863. Pandiõigus
   11. § 864. Järgnev ekspedeerija
   12. § 865. Sätete kohustuslikkus
  5. 44. peatükk. PAKETTREISILEPING JA SEOTUD REISIKORRALDUSTEENUSED.
   1. § 866. Pakettreisilepingu mõiste
   2. § 8661. Sätete kohaldamine
   3. § 867. Lepingueelne teave pakettreisilepingu korral
   4. § 8671. Lepingueelne teave seotud reisikorraldusteenuste korral
   5. § 868. Reisija teavitamine enne lepingu sõlmimist
   6. § 869. Lepinguline teave pakettreisilepingu korral
   7. § 870. Reisija teavitamine enne reisi algust
   8. § 8701. Tõendamiskoormis
   9. § 871. Reisitasu muutmine
   10. § 872. Reisija õigused lepingu muutmise korral
   11. § 873. Pakettreisilepingu ülevõtmine
   12. § 874. Lepingust taganemine enne reisi algust
   13. § 875. Abinõud lepingu rikkumise korral
   14. § 876. Lepingu ülesütlemine reisija poolt
   15. § 877. Reisikorraldaja vastutus
   16. § 8771. Vastutus broneerimisvigade eest
   17. § 878. Vastutuse piiramise ja välistamise keeld
   18. § 8781. Abi andmise kohustus
   19. § 8782. Võimalus võtta reisikorraldajaga vahendaja kaudu ühendust
   20. § 879. Lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu
   21. § 880. Sätete kohaldamine
   22. § 881. Sätete rikkumise keelamine
   23. § 882. Sätete kohustuslikkus
  6. 45. peatükk. HOIULEPING
   1. 1. jagu. Üldsätted
    1. § 883. Hoiulepingu mõiste
    2. § 884. Hoiutasu
    3. § 885. Vastutus tasuta hoidmise puhul
    4. § 886. Asja kasutamine ja edasiandmine kolmandale isikule
    5. § 887. Hoidmise viisi muutmine
    6. § 888. Hoidjale põhjustatud kulude ja kahju hüvitamine
    7. § 889. Hoiuleandja õigus asi tagasi nõuda
    8. § 890. Hoidja õigus nõuda asja tagasivõtmist
    9. § 891. Tagastamise tingimused
    10. § 892. Kasu väljaandmine
    11. § 893. Hoiuleandjate või hoidjate paljusus
    12. § 894. Hoiutasu maksmise tingimused
    13. § 895. Kolmandate isikute õigused
    14. § 896. Raha ja muude asendatavate asjade hoidmine
   2. 2. jagu. Laoleping
    1. § 897. Laoleping
    2. § 898. Hoiuleandja kohustused
    3. § 899. Kahju ja kulude hüvitamine
    4. § 900. Ladustatud asjade segamine
    5. § 901. Saadetud asja vastuvõtmine
    6. § 902. Asja säilitamine
    7. § 903. Asja kindlustamine ja ladustamine kolmanda isiku juures
    8. § 904. Laolepingu ülesütlemine ja ladustamise kestus
    9. § 905. Vastutus asja kaotsimineku või kahjustumise eest
    10. § 906. Nõuete aegumine
    11. § 907. Hoidja pandiõigus
    12. § 908. Laokiri
    13. § 909. Laokirja õiguslik tähendus
    14. § 910. Asja väljaandmine laokirja tagastamise vastu
   3. 3. jagu. Asja hoidmine majutusettevõttes
    1. § 911. Majutusettevõtte pidaja vastutus
    2. § 912. Vastutuse piirangud
    3. § 913. Majutusettevõtte pidaja vastutuse ulatus
    4. § 914. Kahju hüvitamise nõudeõiguse lõppemine
    5. § 915. Majutusettevõtte pidaja pandiõigus
    6. § 916. Sätete kohustuslikkus