Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

KASUTATUD LÜHENDID

a – aasta
ABGB – Allgemeines Bürgerliches Gezetzbuch (Austria üldine tsiviilseadustik)
ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Genfi 1957. a ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo kokkulepe)
alap – alapunkt
alt – alternatiiv
art – artikkel
ATS – avaliku teenistuse seadus
AudS – audiitortegevuse seadus
AutoVS – autoveoseadus
AutÕS – autoriõiguse seadus
AvtS – avaliku teabe seadus
AÕS – asjaõigusseadus
AÕS I komm – Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne
AÕS II komm – Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne
AÕSRS – asjaõigusseaduse rakendamise seadus
BeckOK – Beck Online Kommentar
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (Saksa tsiviilseadustik)
BGH – Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi ülemkohus)
BGHZ – Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (Saksamaa Liitvabariigi Ülemkohtu lahendite kogu tsiviilasjades)
BW – Burgerlijk Wetboek (Hollandi tsiviilseadustik)
CIM – Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (kaupade rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed reeglid)
CIV – Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Passengers by Rail (reisijate ja pagasi rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed reeglid)
CMR – Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (rahvusvahe liste maanteekaubavedude lepingu konventsioon)
C.O.D – Cash on Delivery (kauba eest sularahas tasumine selle kättesaamisel)
COTIF – Convention concerning International Carriage by Rail (rahvusvahelise raudteeveo konventsioon)
DCFR – Draft Common Frame of Reference
e – ehk
EBA – Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus
EFTA – Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni Kohus
EhS – ehitusseadustik
EKo – Euroopa Kohtu otsus
EKTÄKS – ebaausa konkurentsi taksitamise ja ärisaladuse kaitse seadus
EL – Euroopa Liit
ELEA – Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
ELT – Euroopa Liidu Teataja
ELT L – Euroopa Liidu Teataja Lisa
ELTL – Euroopa Liidu toimimise leping
EMP – Euroopa Majanduspiirkond
EMÜ – Euroopa Majandusühendus
EN – Euroopa Nõukogu
ESTA – elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem
EURIBOR – euro interbank offered rate e euro üleeuroopaline pankadevaheline intressimäär
EVK – Eesti Väärtpaberite Keskregister
EVKS – väärtpaberite registri pidamise seadus
– Euroopa Ühendus
EÜ TL – Euroopa Ühenduse Teataja Lisa
FBL – FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (multimodaalse transpordi konossement)
FCT – Forwarders Certificate of Transport
FIATA – Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvaheline Föderatsioon)
FIE – füüsilisest isikust ettevõtja
FIS – finantsinspektsiooni seadus
FWR – FIATA Warehouse Receipt
GDPR – Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus
Guadalajara konventsioon – lepinguvälise vedaja teostatavate rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsioon
HGB – Handelsgezetzbuch (Saksa kaubanduskoodeks)
HKMS – halduskohtumenetluse seadustik
HKS – Eesti Haigekassa seadus
HLÜS – hoiu-laenuühistu seadus
HMKm – Harju Maakohtu määrus
HMKo – Harju Maakohtu otsus
HMS – haldusmenetluse seadus
Hrsg. – Herausgeber (väljaandja)
IBAN – International Bank Account Number (rahvusvaheline pangakonto number)
ICC – International Chamber of Commerce (Rahvusvaheline Kaubanduskoda)
IKS – isikuandmete kaitse seadus
InfoTS – infoühiskonna teenuse seadus
ingl – inglise keeles
InsO – Insolvenzordnung
ISO – International Organisation for Standardisation (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon)
jj – ja järgnevad
jm – ja muud
jms – ja muu selline
jne – ja nii edasi
jt – ja teised
k.a – kaasa arvatud
KaMS – kaubamärgiseadus
KarS – karistusseadustik
KAS – krediidiasutuste seadus
KKütS – kaugkütteseadus
KMSS – kaubandusliku meresõidu seadus
KOKS – kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
komm – kommentaar
KonkS – konkurentsiseadus
KorS – korrakaitseseadus
KOS – korteriomandiseadus
KrMS – kriminaalmenetluse seadustik
KrtS ­ – korteriühistu- ja korteriomandiseadus
KTS – kohtutäituri seadus
KVEKS – kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus
LasteKS – lastekaitseseadus
LAÕS – laeva asjaõigusseadus
LennS – lennundusseadus
lg – lõige
lk – lehekülg
LKindlS – liikluskindlustuse seadus
LS – liiklusseadus
ls – lause
MERAS – makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
mh – muu hulgas
MKS – maksukorralduse seadus
MMR – Multimedia und Recht
Montreali konventsioon – rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon
MTÜ – mittetulundusühing
MüKo – Münchener Kommentar
MüKo-BGB – Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
MüKo-HGB – Münchener ommentar zum Handelsgesetzbuch
NETS – nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
NJW – Neue Juristische Wochenschrift
nn – niinimetatud
NotS – notariaadi seadus
nr – number
NSAB – Nordic Association of Freight Forwarders
nt – näiteks
NZV – Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
n-ö – nii öelda
OLG – Oberlandesgericht
OR – Obligationenrecht (Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht) Šveitsi võlaõigusseadus
p – punkt
PankrS – pankrotiseadus
PECL – Principles of European Contract Law (Euroopa lepinguõiguse printsiibid)
PICC – Principles of International Commercial Contracts (rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiibid)
PKS – perekonnaseadus
P.O.D – Pay on Delivery (kauba eest tasumine selle kättesaamisel)
pr – prantsuse keeles
PS – Eesti Vabariigi põhiseadus
PsaS – psühhiaatrilise abi seadus
ptk – peatükk
PärS – pärimisseadus
PäästeS – päästeseadus
RahaPTS – rahapesu ja terrorismi rahastamise seadus
RaKS – ravikindlustuse seadus
RavS – ravimiseadus
RdtS – raudteeseadus
RekS – reklaamiseadus
REÕS – rahvusvahelise eraõiguse seaduse
RGB – Reichsgesetzblatt
RHS – riigihangete seadus
RID – Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods By Rail (ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus)
RKEKm – Riigikohtu erikogu määrus
RKEKo – Riigikohtu erikogu otsus
RKESS – rakkude, kudede, elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus
RKHKo – Riigikohtu halduskolleegiumi otsus
RKKKm – Riigikohtu kriminaalkolleegiumi määrus
RKKKo – Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus
RKSS – raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus
RKTKm – Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus
RKTKo – Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus
RKÜKm – Riigikohtu üldkogu määrus
Rooma I määrus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 593/2008, 17.06.2008,lepinguliste suhete suhtes kohalduva õiguse kohta
RPKS – riikliku pensionikindlustuse seadus
RT – Riigi Teataja
RTerS – rahvatervise seadus
RTL – Riigi Teataja Lisa
rts – rootsi k
RVastS – riigivastutuse seadus
SA – sihtasutus
SARS – severe acute respiratory syndrome (raskekujuline äge respiratoorne sündroom)
SDR – special drawing rights (Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik)
SEPA – Single Euro Paymets Area
sh – sealhulgas
SHS – sotsiaalhoolekande seadus
sks – saksa keeles
sm – soome k
SMGS – Agreement on International Goods Transport by Rail (rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe)
s.o – see on
SoM – sotsiaalministeerium
SPTS – surma põhjuse tuvastamise seadus
SRÜ – Sõltumatute Riikide Ühendus
SSM määrus – ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus
st – see tähendab
SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
ZPO – Zivilprozessordnung (Saksa tsiviilkohtumenetluse seadus)
TFS – tagatisfondi seadus
TKA – tarbijakaitseamet
TKindlS – töötuskindlustuse seadus
TKS – tarbijakaitseseadus
TlnHKm – Tallinna Halduskohtu määrus
TlnRnK – Tallinna Ringkonnakohus
TlnRnKo – Tallinna Ringkonnakohtu otsus
TLS – töölepingu seadus
TMS – täitemenetluse seadustik
TNVS – toote nõuetele vastavuse seadus
TsK – ENSV tsiviilkoodeks
TsMS – tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsMS III komm – Tsiviilkohtumenetluse seadustik III. Kommenteeritud väljaanne
TsÜS – tsiviilseadustiku üldosa seadus
TsÜS komm – Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne
TTKS – tervishoiuteenuste korraldamise seadus
TuMS – tulumaksuseadus
TurS – turismiseadus
UCC – Uniform Commercial Code
UCP – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
URC – Uniform Rules for Collections
USA – Ameerika Ühendriigid
v.a – välja arvatud
VangS – vangistusseadus
Varssavi konventsioon – rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsioon
VereS – vereseadus
VersR – Versicherungsrecht
VKVS – vedelkütusevaru seadus
vm – või muud
vms – või muud sarnast
vn – vene k
vnr – veerenumber
VPTS – väärtpaberituru seadus
vrd – võrdle
vt – vaata
VuR – Verbraucher und Recht (Zeitschrift für Wirtschaft und Verbraucherrecht)
VÕS – võlaõigusseadus
VÕS I komm (2016) – Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne (2016)
VÕS II komm (2019) – Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne (2019)
VÕS III komm (2009) – Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne (2009)
VÕSRS – võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus
ÄS – äriseadustik
ÜRO – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
ÜTS – ühistranspordiseadus
WG – Wechselgesetz (Saksa veksliseadus 21.06.1933)

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin