Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 7334. Tõendamiskoormis

(1) Kui on vaieldav, kas maksetehing on autoriseeritud või nõuetekohaselt täidetud, peab makseteenuse pakkuja või asjakohasel juhul makseteenuse pakkuja, kelle makse algatamise teenuse kaudu makse algatati, tõendama, et maksetehing on autenditud, muu hulgas rakendatud kliendi tugevat autentimist, korrektselt dokumenteeritud ja kontodel kajastatud ning tehingu tegemist ei ole mõjutanud ükski puudus.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(2) Kui on vaieldav, kas makseinstrumendi abil tehtud maksetehing on autoriseeritud, ei ole ainuüksi makseinstrumendi kasutamise dokumenteerimine makseteenuse pakkuja ja asjakohasel juhul makse algatamise teenust osutanud makseteenuse pakkuja poolt küllaldane selle tõendamiseks, et:

1) maksetehing on autoriseeritud;

2) makseinstrumenti on kasutatud pettuse teel;

3) rikutud on ühte või mitut käesoleva seaduse §-s 73310 sätestatud nõuet;

4) rikutud on tahtlikult või raske hooletuse tõttu ühte või mitut makseinstrumendi väljastamise ja kasutamise tingimust.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(3) [Kehtetu – RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(4) Kui makseteenuse pakkuja on täitnud käesoleva seaduse § 7332 lõikes 3 ja § 7333 lõikes 11 sätestatud kohustuse maksja ees, lasub vastutuse asjaolude tõendamise koormis makseteenuse pakkujal, kelle kaudu makse algatati.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(5) Käesoleva seaduse §-des 711 ja 7111 sätestatud teabe andmise kohustuse täitmist peab vaidluse korral tõendama makseteenuse pakkuja.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid