Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

Võlaõigusseadus IV

Kuigi tegemist on võlaõigusseaduse kommentaaride kordusväljaandega, ilmub VÕS IV esmakordselt eraldi raamatuna, hõlmates 8.-10. osa peatükke 40–53, mis varem olid VÕS III osas. Põhjuseks on asjaolu, et kommentaaride kirjutamise käigus läks maht nii suureks, et endise kolme raamatu asemele tuli teha neli. Nii on endised VÕS II (§-d 208–618) ja VÕS III (§-d 619–916 ja 1005–1067) nüüd jagatud uute VÕS II (§-d 208–421), VÕS III (§-d 422–702) ja VÕS IV (§-d 703–1067) vahel.

Käesolev raamat, VÕS IV, hõlmab 8. osast: teenuse osutamise lepingud, 40. ptk (maksekäsund ja makseteenus), 41. ptk (tervishoiuteenuse osutamise leping), 42. ptk (veoleping), 43. ptk (ekspedeerimisleping), 44. ptk (pakettreisileping) ja 45. ptk (hoiuleping); 9. osa: väärtpaberid ning 10. osa: lepinguvälised kohustused. Kõige olulisemalt on uuendatud 40. peatüki 2. jao (makseteenuse leping) kommentaarid, kuna siin on seadust vahepeal suures ulatuses muudetud. Esmakordselt on avaldatud väärtpaberite kohta käivate sätete kommentaarid – kõige põhjalikumalt on kommenteeritud 46. peatükki, väärtpaberite üldsätteid, 47. peatüki puhul on piirdutud üldise ülevaatega ning 48. peatüki puhul sissejuhatusega. See tuleneb kommenteeritavate normide praktilisest tähendusest, võlaõigusseaduses väärtpaberite kohta käiva regulatsiooni puhul on kõige olulisema tähendusega eelkõige üldsätted 46. peatükis.

Kommentaaride koostamise metoodika peaks olema lugejatele juba varasemalt ilmunu põhjal tuttav – selgitatud on iga paragrahvi eesmärki, ära on toodud allikad ning kõige mahukama osana on käsitletud paragrahvi sisu. Jätkuvalt on kesksel kohal Riigikohtu praktika, käsitletud on kõiki olulisemaid Riigikohtu lahendeid seisuga 31.12.2019. Parema ülevaatlikkuse huvides on lisaks joonealustele viidetele esitatud lisana kommenteeritavate peatükkide kaupa kasutatud Riigikohtu lahendite loetelud.

Võrreldes eelmiste vastavate kommentaaridega on koostajate hulka lisandunud prof Karin Sein ning autoritena Gerd Laub, Liisbeth Lillo ja Mare Ulp. Täname kõiki autoreid ja neid, kes on kaasa aidanud kommentaaride valmimisele: Anne Daniel, Inga Järvekülg, Martin Mäesalu, Birgit Saluotsa, Piret Veeorg ja Age Värv, samuti kirjastust Juura ja õigusteadusdoktor Peep Pruksi.

Tartus, 14.02.2020
Paul Varul
Irene Kull
Villu Kõve
Martin Käerdi
Karin Sein


Koostajad
  • Paul Varul
  • Irene Kull
  • Villu Kõve
  • Martin Käerdi
  • Karin Sein
Raamatu ilmumisaeg
  • 2020