Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 73311. Makseinstrumendi väljastamisega seotud kohustused

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(1) Makseinstrumendi väljastanud makseteenuse pakkuja peab:

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

1) tagama, et makseinstrumendi isikustatud turvaelementidele oleks juurdepääs üksnes makseinstrumendi kasutamise õigusega kliendil, võttes samas arvesse käesoleva seaduse §-s 73310 makseinstrumendi omaja suhtes sätestatud kohustusi;

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

2) hoiduma makseinstrumendi saatmisest selle kasutajale ilma, et ta oleks seda nõudnud, välja arvatud juhul, kui asendatakse olemasolev makseinstrument;

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

3) tagama makseinstrumendi kasutajale tehnilised võimalused tasuta teate esitamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 73310 punktis 2 sätestatule ja taotluse esitamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud blokeeringu lõpetamiseks;

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

4) andma makseteenuse pakkuja kliendi nõudmisel talle vajalikud vahendid, mis võimaldavad tal tõendada käesoleva lõike punktis 3 sätestatud kohustuste täitmist 18 kuu jooksul kohustuse täitmisest arvates;

5) takistama makseinstrumendi kasutamist pärast käesoleva seaduse § 73310 punktis 2 nimetatud teate saamist.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(2) Maksja ja tema makseteenuse pakkuja võivad kokku leppida makseinstrumendi kaudu tehtavate tehingute summalistes limiitides.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(3) Kui makseteenuse lepingus on nii kokku lepitud, on makseteenuse pakkujal õigus blokeerida makseinstrument objektiivselt põhjendatud kaalutlustel, mis seonduvad makseinstrumendi turvalisusega, või kui on kahtlus maksja nõusolekuta või pettuse teel makseinstrumendi kasutamise kohta või kui krediidiliiniga seotud makseinstrumendi kasutamisel suureneb oluliselt oht, et maksjal ei ole piisavalt vahendeid maksekohustuse täitmiseks.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul peab makseteenuse pakkuja võimaluse korral teavitama maksjat lepingus kokkulepitud viisil makseinstrumendi blokeerimisest ja selle põhjustest võimaluse korral enne makseinstrumendi blokeerimist või viivitamata pärast makseinstrumendi blokeerimist. Käesolevas lõikes sätestatud nõuet ei pea täitma, kui teabe edastamine on vastuolus objektiivselt põhjendatud turvalisuse kaalutlusega või ei ole muul seaduses sätestatud põhjusel lubatud.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(5) Makseteenuse pakkuja peab vabastama makseinstrumendi blokeeringust või asendama selle uue makseinstrumendiga, kui blokeerimise põhjused on ära langenud.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(6) Makseinstrumendi või mis tahes isikustatud turvaelemendi maksjale saatmisega seotud riisikot kannab makseteenuse pakkuja.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

(7) Makseinstrumendi väljastanud makseteenuse pakkuja võib makseinstrumendi kadumise või varguse korral nõuda üksnes otseselt makseinstrumendi asendamisega seotud kulude hüvitamist.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid